Zasady i warunki handlowe

 

1. ZASADY OGÓLNE

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów w sklepie internetowym Papermax, s.r.o. pod adresem www.papermaxpl.pl. Warunki określają i wyjaśniają prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego. Administratorem sklepu internetowego jest firma PAPERMAX, s.r.o., Dukelská 1148, Lyžbice, 739 61 Třinec REGON: 04296966, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, wpis 63106 (dalej „Sprzedający ").

Stosunki nieuregulowane warunkami handlowymi reguluje Kodeks Cywilny (ustawa nr 89/2012 Dz.U.), 

Jeżeli stroną umowy jest konsument, stosunki podlegają również ustawie o ochronie konsumentów (ustawa nr 634/1992 Dz.U.), ze zmianami. Fragmenty tych przepisów prawnych można znaleźć w tej sekcji warunków. Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z prawnem Republiki Czeskiej.

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu kwitu (potwierdzenia o uiszczeniu zapłaty). Sprzedający jest zobowiązany do online zarejestrowania otrzymanej zapłaty u administratora podatkowego. W przypadku awarii technicznej najpóźniej w przeciągu 48 godzin.

2. UMOWA ZAKUPU

W przypadku Kupujących, konsumentów, propozycja zawarcia umowy kupna – sprzedaży, polega na umieszczeniu oferowanego towaru przez Sprzedającego na stronie internetowej. Umowa kupna – sprzedaży zostaje zrealizowana poprzez wysłanie zamówienia przez Kupującego, konsumenta, z jednej strony i zaakceptowanie zamówienia przez Sprzedającego ze strony drugiej. Administrator sklepu internetewego niezwłocznie potwierdzi akceptację Kupującemu, wysyłając e-mail informacyjny pod podany adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie to nie ma wpływu na zawarcie umowy. Umowa (włącznie ceny) może zostać zmieniona lub anulowana tylko za zgodą obu stron, lub na podstawie zastrzerzeń i wyjątków uzasadnionych prawem.

Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest zamówienie towaru wysłane przez Kupującego, a sama umowa kupna – sprzedaży zostaje zawarta w chwili doręczenia Kupującemu wiążącej zgody Sprzedającego z zamówieniem.

Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego i ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów podawane wraz z podatkiem VAT i bez podatku VAT. Oferta sprzedaży towarów oraz ceny tych towarów obowiązują tak długo, jak długo wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Oferty sprzedaży towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu nie wiążące, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna- sprzedaży tych towarów. Administrator sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku błędnie wprowadzonych danych (spowodowanych błędem ludzkim lub problemem technicznym). 

W celu zamówienia towaru, Kupujący wypełni szablon formularza zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia  pocztą elektroniczną pod adres e-mailowy podany w zamówieniu.

Stosunek umowny między Sprzedającym a Kupującym powstaje poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia, które Sprzedający wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną pod adres e-mailowy Kupującego.

Przyjęciem umowy kupna – sprzedarzy, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z podanymi warunkami handlowymi i w pełni się z nimi zgadza. Sprzedający powołuje się na podane warunki. Kupujący ma możliwość zapoznania się z warunkami przed złożeniem zamówienia.

Kupujący przyjmuje  do  wiadomości,  że  Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, z osobami, które wcześniej, w istotny sposób naruszyły swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy kupna - sprzedaży  i warunków handlowych.

Kupujący wyraża zgodę na korzystanie z elektronicznych środków komunikacji przy zawieraniu umowy kupna – sprzedaży.

Kupujący nie może dochodzić żadnych roszczeń prawnych dotyczących prezentów, które Sprzedający dostarcza do zakupu całkowicie bezpłatnie i nie udziela na nie żadnej gwarancji.

Zdjęcia produktów mają chyrakter wyłącznie ilustracyjny i nie muszą odpowiadać rzeczywistości.

2.1 ANULOWANIE UMOWY

2.1.1 ANULOWANIE UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO

O ile chodzi o ustanowienia art. 1837, nie można umowy rozwiązać. W przypadku zawarcia umowy na odległość, wg ustanowień art. 1829, konsumentowi przysługuje prawo do anulowania  umowy, bez podania przyczyny i bez zapłacenia kary umownej. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dniowym, przy czym okres ten liczy się od dnia zawarcia umowy.

W przypadku umowy kupna - sprzedaży dniem dostawy towaru:

U dostawy, której przedmiotem jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin dotyczący możliwości anulowania umowy rozpoczyna się  dniem przyjęcia ostatniej dostawy towaru; jeżeli przedmiotem umowy jest regularna, powtarzająca się dostawa towaru, termin rozpoczyna się dniem przyjęcia pierwszej dostawy towaru.

Jeśli Kupujący zdecyduje się do anulowania umowy w okresie 14-dniowym od nabycia towaru,  powinien zatem spełnić następujące wymagania:

 • Wysłać wniosek dotyczący rozwiązania umowy:

Należy wysłać pismo (najlepiej e-mailem) o następującej treści:

Wysyłam anulowanie umowy numer XXXX z dnia DD.MM.RRRR i żądam zwrotu kwoty zapłaconej za towar XXXXXX na konto numer XXXXXXXX/XXXX. Proszę wpisać datę i podpis. Można również użyć innego,dowolnego tekstu, który wyraźnie potwierdzi, że Kupujący chce anulować umowę wg. Prawa, w 14-dniowym terminie.

 • Wysłać towar zpowrotem pod nasz adres: 

W związku z anulowaniem  umowy w okresie 14 dniowym od nabycia, musi być towar wysłany w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania, nie może być w żaden sposób uszkodzony, musi być kompletny (włącznie akcesorii, karty gwarancyjnej i oryginalnego opakowania wszystkich komponentów) z dołączonym pokwitowaniem - fakturą.

Kupujący jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki,  nie przekraczając terminu 14 dniowego od  daty anulowania umowy, do wysłania otrzymanego towaru zpowrotem lub przekazania Sprzedającemu.

W przypadku anulowania umowy przez Kupującego, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu.

 • W przypadku anulowania umowy przez Kupującego, Sprzedający zwróci Kupującemu, bez zbędnej zwłoki, nie przekraczając terminu 14 dniowego od daty rozwiązania umowy, wszystkie środki, w tym i koszty transportu, które Kupujący na podstawie umowy zapłacił za dostarczenie towaru.
 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami art. 1827 Kodeksu Cywilnego, nie można rozwiązać umowy kupna - sprzedarzy na dostawę towarów, wg specialnego zamówienia, na podstawie specjalnego życzenia  Kupującego, dalej na dostawę towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami  itp.

2.1.2 ANULOWYNIE  UMOWY PRZEZ SPRZEDĄCEGO

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w przypadku, gdy towar nie jest już produkowany lub dostarczany, lub cena dostawcy towaru uległa znacznej zmianie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym, w celu uzgodnienia dalszych kroków. W przypadku, kiedy Kupujący zapłacił już część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie przelana z powrotem na konto Kupującego w możliwie najkrótszym terminie.

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna - sprzedaży również w przypadku gdy kupujący nie odbierze zamówionego towaru.

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. CENY

Ceny oferowanych towarów podane  wraz z podatkiem VAT, tak i bez VAT w wysokości obowiązującej  w dniu wyświetlenia oferty. Ceny nie zawierają kosztów transportu do miejsca wskazanego przez Kupującego.

Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania zapasów lub do końca okresu trwania promocji.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli cena towaru wskazana w interfejsie internetowym sklepu, różni się wyraźnie od ceny w zamówieniu, jest wyraźnie niższa od zwykłej ceny identycznego lub porównywalnego towaru w czasie i miejscu (głównie z powodu błędu w piśmie lub cyfrze, lub z powodu błędu technicznego ze strony Sprzedającego itp.), umowa kupna - sprzedaży nie zostaje w ogóle zawarta, mimo że Sprzedający potwierdził Kupującemu przyjęcie zamówienia. Sprzedający nie ma woli zawarcia umowy kupna - sprzedaży z taką ceną kupna, lub bez określenia ceny kupna. Sprzedający ma obowiązek poinformować o tym fakcie Kupującego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za poniesione straty. 

3.2 WARUNKI PŁATNOŚCI

Kupujący może zapłacić cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru, zgodnie z umową kupna – sprzedaży, Sprzedającemu w następujący sposób:

 • Płatność przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu

Wybrany towar wyśle Sprzedający pod adres, podany w zamówieniu. W tym przypadku obowiązuje płatość gotówką przy odbiorze towaru bezpośrednio u kierowcy (nie ma możliwości zapłaty kartą u kierowcy).

Do przesyłki zostanie załączony odpowiedni dokument podatkowy – faktura, kwit (jesteśmy płatnikami VAT).

 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w jednym z punktów odbioru.

W przypadku płatności gotówką przy odbiorze w jednym z określonych punktów odbioru, cenę zakupu należny uiścić w chwili odbioru towaru. W przypadku zapłaty ceny kupna przelewem pieniężnym na konto Sprzedającego, cena kupna jest wymagalna i płatna w terminie  7 dni od dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

 

4. WARUNKI DOSTAWY

4.1 ODBIÓR OSOBISTY

W przypadku, kiedy Kupujący jako sposób dostawy wybrał odbiór osobisty towaru w siedzibie Sprzedającego, Sprzedający prześle Kupującemu informację o terminie  odbioru towaru pod e-mail Kupującego. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania wezwania do odbioru. Jeżeli towar nie zostanie odebrany do 30 dni od wysłania wezwania do odbioru towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży.

W przypadku odbioru osobistego konieczne jest wcześniejsze uiszczenie pełnej ceny zakupu przelewem pieniężnym na konto Sprzedającego. Kupującemu zostanie wydany dokument podatkowy (faktura, kwit), na podstawie którego Kupujący będzie uprawniony do odbioru towaru z magazynu Sprzedającego. Kupujący ma prawo do sprawdzenia towaru przed jego odbiorem, m.in. kompletność i możliwe uszkodzenia. Odbiór towaru potwierdza Kupujący  swoim podpisem na dokumencie dostawy towaru. Kupujący podpisując dokument dostawy, potwierdza jednocześnie, że otrzymany towar jest kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych.

W przypadku, gdy Kupujący, jako sposób dostarczenia, wybrał odbiór w punkcie sprzedaży GLS lub Paczkomat, Sprzedający prześle Kupującemu informację o ekspedycji towaru. Kupujący zostanie poinformowany o terminie odbioru przesyłki przez partnera świadczącego usługę punktu odbioru. Kupujący płaci za towar gotówką bezpośrednio w punkcie odbioru, przelewem pieniężnym lub kartą płatniczą online.

4.2 DOSTAWA TOWARU DO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO

Sposób dostawy towaru określa Sprzedający, z wyjątkiem sytuacji, kiedy umowa kupna – sprzedaży jest z zastrzeżeniem odmiennych przepisów. Jeżeli rodzaj transportu zostanie zakontraktowany na podstawie życzenia Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

Jeżeli zgodnie z umową kupna - sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w chwili dostawy.

Towar dostarczany jest za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych lub przez kierowcę firmy PAPERMAX, s.r.o. Towar znajdujący się w magazynie, wysyłamy w trakcie najbliższych dwóch dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia. W przypadku braku towaru na stanie magazynowym, termin dostawy jest oparty na konkretnych warunkach i terminach dostaw producentów/dystrybutorów. W takim przypadku Kupujący jest informowany o terminie dostawy.

PAPERMAX, s.r.o. wysyła towar na obszarze całej Republiki Czeskiej, Słowackiej i Polski, za pośrednictwem firm transportowych GLS lub Paczkomat. Ceny transportu naliczane zgodnie z obowiązującą taryfą, patrz Sekcja "O zakupie"/ "Dostawa i płatność".

Transport zrealizowany, to transport w chwili złożenia przesyłki na chodniku przed wejściem do domu, w miejscu docelowym i z potwierdzeniem odbioru Kupującym.

Kupujący, przy odbiorze towaru od firmy transportowej, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania towaru. W przypadku stwierdzenia wad, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kierowcę firmy transportowej o tym fakcie, spisać z firmą transportową protokół reklamacyjny i odnotować uszkodzenia. Protokół należy bez zbędnej zwłoki wysłać e-mailem do Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, Kupujący nie musi przyjmować przesyłki od firmy transportowej. O ile jest  przesyłka  uszkodzona, zdecydowanie zalecamy wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzonego opakowania/paczki.

Podpisując dokument dostawy, Kupujący potwierdza, że wysyłka towaru spełnia wszystkie warunki i wymagania. Późniejsze roszczenia dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki nie mogą być uwzględnione. Kupujący przy odbiorze przesyłki sprawdza ilość paczek i wpisuje liczbę do dokumentu dostawy, podpisuje i przedaje  firmie transportowej. To podstawa do reklamacji brakującej/ brakujących części dostawy.

O ile przesyłka zawiera szkło i delikatne przedmioty, należy ją rozpakować i sprawdzić.

W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej po rozpakowaniu paczki, której opakowanie nie zostało uszkodzone, Kupujący niezwłocznie kontaktuje się z pracownikiem działu reklamacyjnego sklepu internetowego. Reklamacja zostanie zaakceptowana i rozpatrzona formalnie  (potrzeba doliczyć czas na dostawę towaru zastępczego).

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI Z NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA

Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za produkt wadliwy i odpowiedzialności gwarancyjnej Sprzedającego, regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności art. od 1914 do 1925; art. od 2099 do 2117 i art. od 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego). Wszystkie towary objęte są 24-miesięczną gwarancją (o ile nie określono inaczej). Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu odbioru towaru. Faktura służy jako karta gwarancyjna

5.1 JAKOŚĆ PRZY ODBIORZE

Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. Sprzedający w chwili przejęcia towaru przez Kupującego odpowiada wobec Kupującego, za następujące:  

 • towar ma uzgodnione właściwości. W przypadku braku uzgodnienia, ma właściwości deklarowane przez Sprzedającego lub producenta, lub właściwości oczekiwane przez Kupującego, z uwagi na charakter towaru  na podstawie ich reklamy
 • towar nadaje się do celu, który Sprzedający określa do jego użycia lub nadaje się do celów, do których towary tego samego rodzaju zwykle stosowane 
 • jakość lub wykonanie towaru odpowiada zakontraktowanej próbce lub prototypowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według zakontraktowanej próbki lub prototypu
 • towary są dostarczone w odpowiedniej ilości, rozmiarach lub wadze
 • towar jest zgodny ze stosownymi wymaganiami prawnymi

W przypadku wystąpienia wady towaru w następujących sześciu miesięcach od odbioru, uznaje się go za wadliwy już w chwili odbioru.

W przypadku wady towaru dostarczonego wg uzgodnienia,  Kupujący, jest uprawniony w przeciągu dwóch lat od odbioru towaru, wystąpić do Sprzedającego, o wolną od opłat naprawę lub wymianę, lub uzyskania stosownej obniżki ceny. W zależności od charakteru wady (w szczególnoci jeżeli wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki), może Kupujący zastosować wymóg dostarczenia nowych rzeczy bez wad lub nowych komponentów bez wad, o ile wada dotyczy wyłącznie komponentu.

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, Kupujący może zażądać zwrotu pełnej ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.

Sprzedający nie jest zobowiązany do uwzględnienia roszczenia Kupującego, jeżeli udowodni, że Kupujący o wadzie towaru wiedział przed jego odbiorem lub sam ją spowodował. 

5.2 PRAWA WYNIKAJĄCE Z WAD

Sprzedający, jest w okresie 24-miesięcznej gwarancji, odpowiedzalny za wady po dostarczeniu towaru dalej  rówież w okresie użytkowania, o którym mowa w reklamie, na opakowaniu produktu lub w załączonej instrukcji.

W tym terminie, Kupujący może zgłosić reklamację i wymagać usunięcia wady stanowiącej istotne naruszenie warunków umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna). Kupujący  może wymagać:

 • usunięcie wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wady lub poprzez dostarczenie brakującego towaru
 • bezpłatne usunięcie wady przez naprawę
 • rozsądne obniżenie ceny sprzedaży 
 • zwrot ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy

Istotne naruszenie warunków umowy to takie, o którym strona, która podpisała umowę, wiedziała już w chwili zawarcia umowy a druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała to naruszenie.

W przypadku wady stanowiącej nieznaczne naruszenie warunków umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna), Kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady lub rozsądnej rabatu od ceny zakupu.

W przypadku, kiedy po naprawie, wada usuwalna wystąpiła ponownie (trzecia reklamacja na tę samą wadę lub czwarta na różne wady), lub towar wykazuje większą liczbę wad (co najmniej trzy wady  w tym samym czasie), Kupujący może się powołać do prawa na obniżenie ceny sprzedaży, wymianę towaru lub odstąpienie od umowy.

Prawa wynikyjące z wad nie dotyczą towaru sprzedanego po cenie niższej z powodu wady, gdzie poprzednio wynegocjowano niższą cenę lub zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym zastosowaniem. Nie dotyczy również przypadku towaru używanego, odpowiadającego stopniowi używania osprzętu, ścierania itd, jakie posiadał towar w  już chwili jego przejęcia przez Kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za wady wynikające z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania.

5.3 ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Do zgłoszenia reklamacji, Kupujący jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady. W formie pisemnej, poda swoje dane kontaktowe, opis wady oraz propozycję  sposóbu rozpatrzenia reklamacji.

Kupujący jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady,  poinformować Sprzedającego  o wyborze zposobu usunięcia wady.  Zmiana wyboru zposobu usunięcia wady bez zgody Sprzedającego jest możliwa tylko w przypadku wady nieusuwalnej.

W przypadku, kiedy Kupujący w terminie nie wykorzysta  swoich praw wypływających z istotnego naruszenia umowy,  prawa ograniczone do przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

Kupujący jest zobowiązany do dostarczenie kwitu zakupu towaru lub faktury. Termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się dniem dostarczenia towaru Sprzedającemu lub do miejsca naprawy. Czysty i kompletny towar przeznaczony do transportu, Kupujący zapakuje lub zapewni  jego odpowiednie zapakowanie, tak aby nie uległ uszkodzeniu.

Reklamacja, włącznie zposobu usunięcia wady, zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, w przeciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysłania reklamacji.  Sprzedający i Kupujący mogą uzgodnić dłuższy termin realizacji. Przekroczenie terminu danego prawem lub uzgodnionego jest uważane za istotne naruszenie umowy.

Termin rozpatrzenia reklamacji ulega zawieszeniu w przypadku, gdy Sprzedający nie otrzymał wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji (dokumentacja fotograficzna, identyfikacja reklamowanych części zgodnie z instrukcją montażu itp.). W przypadku potrzeby, Kupujący jest powinien jak najszybciej dostarczyć dodatkowe dokumenty w możliwie najkrótszym czasie. Termin realizacji reklamacji zostaje zawieszony  do momentu dostarczenia przez kupującego potrzebnych dokumentów.

Reklamacje można wysyłać w pisemnej formie pod adres e-mailowy info@papermax.cz  lub skorzystać z formularza reklamacyjnego (patrz "O zakupie"/"Reklamacje"). Użytkownik zostaje o przyjęciu reklamacji poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

Dane potrzebne do przyjęcia reklamacji:

 • numer zamówienia lub numer faktury
 • nazwa reklamowanego produktu
 • opis wady/oznaczenie reklamowanej części
 • adres do przesłania rozpatrzonej reklamacji i kontakt (telefon, e-mail)

O ile reklamacja jest uzasadniona, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu kosztów zakupu włącznie  kosztów poniesionych w związku reklamacją.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Działamy zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o Ochronie danych osoowych i informacji. Informacje podane przez klienta zostaną wykorzystane do realizacji jego zamówienia. Zawierając umowę kupna - sprzedaży, Kupujący wyraża zgodę z przetwarzaniem danych osobowych. Zgoda ta jest udzielana na czas nieokreślony. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania uzyskanych danych osobowych w celu dalszego oferowania kupującemu towarów i usług. Kupujący ma prawo wyrazić na piśmie sprzeciw wobec rejestracji swoich danych osobowych. W takim przypadku Sprzedający usunie te dane ze swojej bazy w niezbędnym zakresie.

7. PRZEPISY KOŃCOWE

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych warunków handlowych bez podania przyczyny. Do zawartej już umowy kupna - sprzedaży mają zastosowanie ustalone warunki transakcji obowiązujące w chwili jej zawarcia. Jeżeli którykolwiek warunek regulaminu jest nieważny lub nieskuteczny, lub stanie się nieważnym, warunek zostanie zastąpiony warunkiem regulaminu, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego warunku nie wpływa na ważność warunków pozostałych. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna - sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

Umowa kupna - sprzedaży, włącznie warunków handlowych, jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i jest dostępna za pośrednictwem konta Kupującego lub na podstawie prośby. Umowa kupna - sprzedaży i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Dane kontaktowe sklepu internetowego: adres dostawy PAPERMAX, s.r.o.,Rudé Armády 1820/31, 733 01 Karviná REGON: 044296966, adres e-mailowy info@papermax.cz, telefon 778 050 214.

Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę czynności gospodarczej przeprowadza agencja ds. działalności gospodarczej  w swojej jurysdykcji. Organy właściwe w zakresie ochrony danych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobistych. Czeska Inspekcja Handlu we właściwym zakresie nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. O ochronie konsumenta ze  zmianami.

Warunki handlowe umożliwiają Kupującemu ich archiwizację i odtwarzanie. Z chwilą zawarcia umowy kupna – sprzedaży, Kupujący akceptuje wszystkie warunki i ogólne postanowienia w brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania zamówienia łącznie z ceną zamówionego towaru podaną w potwierdzonym zamówieniu, chyba że w konkretnym przypadku wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

8. DEFINICJE

Umowa konsumencka – umowa kupna, umowa o dzieło lub inne umowy, jeżeli stronami umowy są z jednej strony konsument a z drugiej przedsiębiorca.

Przedsiębiorca (Sprzedający) - to osoba, która samodzielnie, na własny rachunek i odpowiedzialność, wykonuje  działalność  sposobem handlowym lub podobnym, z zamiarem jej konsekwentnego wykonywania w celu osiągnięcia zysku. Dla potrzeb ochrony użytkownika oraz dla celów potrzeby art. 1963 Kodeksu Cywilnego, za przedsiębiorcę uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy związane z własną działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną, lub samodzielnym wykonywaniem zawodu, lub osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

 

 

Powyższe warunki handlowe obowiązują od 1 maja 2016 r.